1. Internim aktom propisati način numeriranja brojeva računa i popis   poslovnih prostora  s njihovim opisom. Interni akt se ne mora dostaviti u Poreznu upravu, nego mora biti u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije.   Primjeri internih akata 
  2. Internim aktom propisati visinu blagajničkog maksimuma
  3. Računi što ih obveznici fiskalizacije ispostavljaju za isporučena dobra i obavljene usluge moraju sadržavati sve   propisane elemente  
  4. U   zatvorenom poslovnom prostoru   na svakom naplatnom uređaju, ili drugom vidnom mjestu, istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa, te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun

Zakonom propisana naljepnica je prikazana na slici

NAPOMENE:

• Ako se nenaplaćeni račun koji je već knjižen u poslovnim knjigama naknadno naplati   u gotovini   potrebno je provesti postupak fiskalizacije izdavanja tog računa, s time da se taj račun ponovno ne zbraja u promet. Nije potrebno raditi storno već izdanog računa, jer se promijenio način plaćanja. Obveznik fiskalizacije u svom knjigovodstvu mora osigurati praćenje takvih računa

• Povrat PDV-a na blagajni stranom kupcu na osnovi ovjerenog obrasca PDV-P od carinarnice, za nabavljena dobra u RH iznesena u inozemstvo, ne smatra se transakcijom što podliježe obvezi fiskalizacije. Naime, fiskalizira se račun koji je prethodno izdan stranom kupcu i koji je naplaćen   u gotovini.  

Povrat PDV-a se ne provodi ni u knjizi izdanih računa I-RA, već se obavlja korekcija iznosa s negativnim predznakom pod II-4 u PDV obrascu (naknadno oslobođenje izvoza u okviru osobnog putničkog prometa).

• Računi u kojima je iskazano oslobođenje od PDV-a za nabave diplomatskih i konzularnih predstavništva podliježu obvezi fiskalizacije ako su naplaćeni   u gotovini.  Za račune što su naplaćeni izravnom uplatom na transakcijski račun nema zakonske obveze fiskalizacije ispostavljenih računa, ali nema ni zapreke da se provede taj postupak.